GÜNEŞ & GÜNEŞ HUKUK BÜROSU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Güneş & Güneş Hukuk Bürosu (“Güneş&Güneş”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Güneş&Güneş olarak hukuki danışmanlık ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Güneş&Güneş ile ilişkili tüm şahıslara/müvekkillere ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü hukuki destek ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuat hükümlerinden kaynaklı sebeplerle bilgi verilmesi, insan kaynakları ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, iş sözleşmesi ve mevzuatından kaynaklı yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finansal verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi, işlenen verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ile sistematik ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile 6698 sayılı KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Güneş&Güneş tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve her türlü hukuki hizmet ve danışmanlık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla başta mahkemeler ve icra daireleri olmak üzere, noterler, tapu müdürlükleri, vergi daireleri gibi resmi kamu kurum ve kuruluşlarına, gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, kanunen yetkili kamu kurumları ve Bankalar ile 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, gerçekleştirilen toplantı ve görüşmeler sırasında fiziki ve elektronik olarak, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Güneş&Güneş tarafından sunduğumuz hizmet ve hukuki danışmanlık olarak belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Güneş&Güneş’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Güneş&Güneş tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.gunesgunes.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Merkez Mah. Barış Manço Cad. Kervansaray Sit. 3G/3 Kemer/ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.