VEKALET ÇEŞİTLERİ

vekaletbilgileri2_1

ŞİRKET HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN VEKALETNAME

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun .............. sicil numarasında kayıtlı ........................ Şirketindeki bilcümle hak ve hisselerimin tamamını ya da bir kısmını, dilediği özel ya da tüzel kişi ...

ŞİRKET KURULUŞU İÇİN VERİLECEK VEKALETNAME

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kurmakta olduğumuz (henüz ticaret siciline kayıt ve tescil edilmemiş) her nevi ŞİRKETLERLE ilgili olarak bizleri ilgili bakanlıklar,il Sanayi ve Ticaret ...

ŞİRKETLER TARAFINDAN VERİLECEK VEKALETNAME

Leh ve aleyhimizde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla bizi temsile, hak ve ...

İPOTEK VERMEK HAKKINDA VEKALETNAME

Şirketimiz lehine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde bulunan bilcümle taşınmaz mallar üzerinde üçüncü kişiler lehine dilediği vade, bedel ve şartlarla, dilediği sıra ve derecede olmak ...

BOŞANMA YETKİLİ VEKALETNAME

Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi ...

GAYRİMENKUL ALIMINA İLİŞKİN VEKALETNAME

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ................ NOTERİ ............................. adresindeki dairemde vazife görmekte iken istek üzerene geldiğim yukarıda yazılı adreste mukim ve gösterdiği .......

GENEL VEKALETNAME

Genel Vekaletname : Müvekkilin, vekili kendi adına tasarrufta bulunabilmesi için yetkili kılmasıdır. Bu vekâlet çeşidinde, vekil, müvekkili adına bağış,satış cinsinden olan sözleşmeler ...

TANIMA VE TENFİZE İLİŞKİN VEKALETNAME

TENFİZE İLİŞKİN VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Tanıma ve Tenfize ilişkin olarak avukata verilecek vekâletnamede vekâletname veren kişinin fotoğrafı bulunması zorunludur.

TAPUDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN VEKALETNAME

Noterlik Yasasının 89. maddesine göre, niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekâletnamelerin, "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde ...

VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VEKALETNAME

T.C. Hudutları dahilinde vaki ve kain olup bilumum murislerimden irsenve teselsülen diğer vereseler meyanında bana da intikali lazım gelengayrimenkullerin adıma kayıt ve tescillerini yaptırmaya ...

VEKALET ÇIKARMA

VEKALET BİLGİLERİ

VEKALET ÇEŞİTLERİ